ENSENYA CALDES DES DE LA TEVA FINESTRA O DES DEL TEU BALCÓ

BASES REGULADORES PER PARTICIPAR

Des de Thermalia. Museu i Oficina de Turisme estem buscant vídeos o fotografies del que veieu des de les vostres finestres o balcons per tal de fer més agradable el confinament. La idea és que ens ajudeu a apropar i compartir els carrers, places i racons del poble a tothom.

Si us animeu a participar-hi, a continuació us informem de les condicions que cal que compliu:

Resum requisits principals:

 • Les imatges poden ser fotografies o vídeos de màxim 25 segons de duració, en alta resolució.
 • Cal enviar imatges i dades autor (nom i cognoms, nom de compte instagram, si en teniu, i ubicació des d’on està feta la fotografia per watsapp al telèfon 617 843 675.
 • El contingut de les imatges ha de ser sobre les vistes que es veuen des de el balcó, terrassa o finestra.
 • No s’acceptaran imatges que puguin ferir la sensibilitat del públic o que siguin per denunciar fets o queixes.
 • En les imatges no poden sortir menors d’edat, excepte que hi hagi una autorització expressa dels tutors.
 • L’enviament dels vídeos suposarà acceptar la seva difusió
 • Termini projecte: finalització confinament, estat d’alarma o quan l’entitat organitzadora ho consideri oportú.

Desenvolupament de les condicions de gestió de continguts

Els participants podran enviar de manera voluntària continguts: fotografies i vídeos. En aquest sentit, hauran de complir amb les condicions que a continuació es detallen:

Autoria

1) Autoria o disposició dels drets per publicar i visualitzar els continguts. Cal que l’usuari sigui el propietari o bé disposar dels drets d’explotació del contingut i, en conseqüència, ha d’estar autoritzat per publicar-ho a les plataformes de comunicació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Thermalia.

2) Si l’usuari no és l’autor del contingut que es determina a l’apartat anterior, s’ha de disposar del permís de l’autor i l’ha d’haver informat de la seva participació en l’acció.

3) No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s’acceptaran continguts que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

Condicions per acceptar els continguts enviats

Els continguts que s’enviin hauran de complir la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta i estil, als bons costums i a l’ordre públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació dels materials que es facin arribar són les següents:

 • Cap element del contingut pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació.
 • No s’acceptaran arxius que incitin la violència de cap tipus, que vulnerin la legislació vigent o que incitin a vulnerar-la.
 • Els continguts enviats no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin i, en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que hi hagi fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.
 • No s’acceptaran arxius que atemptin contra grups o col·lectius.
 • Amb caràcter general, per poder fer ús d’aquests serveis, els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.
 • Els continguts en què apareixen menors seran tractats segons la regulació específica d’aparició de menors als mitjans de comunicació.
 • No s’acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.
 • No s’acceptaran continguts que no compleixin amb les lleis o llibre d’estil de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Drets de propietat intel·lectual

Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per participar en les accions proposades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia, sigui al portal del web oficial o a través de xarxes socials o altres plataformes, comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari dels següents punts:

1) L’usuari, en el moment de l’enviament dels continguts objecte de la participació, autoritza l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia que els inclogui en els seus portals, programes de ràdio o televisió, o en llocs específics de les xarxes socials en què l’Ajuntament / Thermalia tingui presència.

2) Expressament, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant l’ús de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació.

3) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estimi més adients.

4) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà fer servir els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de ràdio o televisió, així com d’altres plataformes en què tingui presència.

5) En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia, si no es compta amb l’autorització expressa de l’autor.

6) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.

7) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.

8) Els drets d’explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors no tindran limitació territorial ni temporal.

9) Els continguts generats i enviats pels usuaris i que es publiquen a les plataformes de comunicació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia (fotografies, vídeos, àudios, textos, etc.) tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual.

10) Queda prohibida la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui fer amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.

11) La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta.

Cessió dels drets d’imatge

1) Els usuaris que enviïn continguts generats per participar en les accions proposades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia autoritzen la publicació de les seves dades en qualsevol activitat promocional relacionada amb l’acció de participació.

2) Amb caràcter general, el contingut enviat sigui la seva pròpia imatge, pel fet de participar en l’acció implica que l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà difondre-la pels seus mitjans de comunicació, sempre dins de l’àmbit d’aquesta iniciativa.

3) Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

Xarxes socials

1) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia té presència a les principals xarxes socials amb les seves pàgines i perfils oficials.

2) En cada una de les xarxes s’informa de temes relacionats amb la programació i iniciativa esmentada, i també s’inclouen determinats continguts de titularitat pròpia de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. El fet de publicar una determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il·limitada per a l’esmentat contingut, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

3) Pel que fa a les accions de participació, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà organitzar diferents accions o campanyes de participació perquè usuaris de les xarxes socials participin directament a través d’una xarxa social. La informació de les condicions de participació es publicarà en el portal del web www.visiteucaldes.cat i s’informarà als usuaris de les xarxes socials mitjançant enllaços al portal o per mitjà d’altres sistemes adequats.

4) Les accions de participació a xarxes socials estaran identificades adequadament amb etiquetes, o bé tindran lloc directament en alguna de les presències oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a les xarxes socials, de manera que l’usuari sabrà en tot moment que està formant part d’una acció de participació organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia.

Tractament de la informació personal

1) Els usuaris podran trobar la informació concreta de com es tracten les seves dades si es registren en el portal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia com a usuari: política de privacitat.

2) Els usuaris de les xarxes socials també podran participar en accions organitzades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia en què es facin crides a la participació expressament per aquestes plataformes i, en aquest cas, pot ser que es tingui accés a determinada informació personal dels usuaris d’aquestes xarxes socials.

3) El fet que el participant de les accions faci servir un determinat element identificatiu de l’acció (ex. hashtags), o bé que respongui a una de les crides de participació efectuades a les presències oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a les xarxes, comporta que la persona que hi participa dona el consentiment a l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia per al tractament de determinada informació seva de caràcter personal, per poder contactar i publicar el nom del seu usuari a les plataformes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. També implica l’acceptació de les condicions generals de participació i les particulars de cada acció organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. En la mesura que sigui possible, per la pròpia dinàmica de la xarxa, s’hi indlouran els enllaços de les condicions específiques de participació de cada acció.

4) Les comunicacions de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia amb els usuaris de la xarxa social tindran lloc, preferentment, a través de la missatgeria privada de cada xarxa. En casos excepcionals en què això no sigui possible, s’hi deixaria un missatge públic, per tal que el participant contacti amb els organitzadors de l’acció.

5) Si es tracta d’un usuari registrat del portal o participa a través del correu electrònic, la informació es gestionarà segons la nostra política de protecció de dades. Si l’usuari ha participat des d’una xarxa social, de manera general, no tindrem accés a la seva informació personal.

Atenció al participant

1) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia posa a disposició dels usuaris el Servei d’Atenció a l’Audiència per l’atenció i resolució de reclamacions derivades d’aquesta activitat a través del correu thermalia@caldesdemontbui.cat.

2) Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim de 3 mesos, un cop finalitzada la celebració d’aquesta iniciativa.

Mecanisme per indicar la vulneració de drets

1) En cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-lo de manera cautelar.

2) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el respecte per als usuaris dels seus serveis. En cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

3) D’acord amb les condicions del servei i quan l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia ho cregui oportú, de manera discrecional i sense necessitat de previ avís, es reserva el dret de deshabilitar els comptes dels usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

4) En cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar la redacció del portal sobre la incidència detectada a través del Servei d’Atenció a l’Audiència, a través del correu thermalia@caldesdemontbui.cat.

5) Per a una correcta valoració dels fets, ens haurà de facilitar la informació següent:

 • Nom complet, adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic (en cas que sigui diferent de la del registre).
 • Explicació completa de la suposada activitat il·lícita i, en cas de tractar-se d’informació relacionada amb propietat intel·lectual, la descripció concreta del contingut per a la seva correcta localització.
 • L’usuari que enviï un formulari que indiqui la vulneració d’algun dels seus drets, haurà de manifestar els punts següents:

– Que la informació de denúncia sigui exacta i verdadera.

– Que realment sigui la persona legitimada per presentar la reclamació.

– Que en cas que l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia retiri el contingut i després es demostri que la denúncia presentada era falsa o inexacta, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no serà responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar en aquest punt.

Per a més informació, els usuaris podran contactar amb el Servei d’Atenció a l’Audiència de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a thermalia@caldesdemontbui.cat.

Acceptació de les bases

1) Les bases de participació que s’anunciaran al web de Thermalia. Museu i Oficina de Turisme www.visiteucaldes.cat seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi, l’usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

2) La participació en aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.

3) L’usuari accepta expressament que el seu nom i cognoms es publiquin en els llocs web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia o en les xarxes socials en què tingui presència.

Suspensió, anul·lació o ajornament de la iniciativa

L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar qualsevol de les seves accions. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

Jurisdicció i llei aplicable

1) Les condicions de participació per a l’edició I publicació d’imatges de l’Ajuntament de Caldes de Montbui/ Thermalia es regeixen per la llei de l’estat espanyol.

2) Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats corresponents, o el que estableixi la llei.